Годишен финансов отчет Сливен

Годишен финансов отчет Сливен

В счетоводен стандарт №1 се определят базата за представяне на годишните финансови отчети на предприятието. Финансовите отчети осигуряват сравнимост на предприятето с тези от предходните периоди. Отговорен за представянето и изготвянето на финансовите отчети е управителят на предприятието.

Съставните части на финансовият отчет са:

  • счетоводен баланс;
  • отчет за приходите и разходите;
  • отчет за собствения капитал;
  • отчет за паричния поток;
  • приложение или счетоводна политика
годишен финансов отчет сливен
годишен финансов отчет сливен

Годишния финансов отчет се изготвя в хиляди левове и за конкретен период, който е обикновено изминалата календарна година. Възможно е и периодът да е по-кратък, например тримесечие, шестмесечие, деветмесечие – това се оповестява в счетоводната политика. Той е изготвен на база на принципа за текущо начисляване или приходите се признават към момента на възникването им, без значение е плащането, а разходите се признават във връзката им с приходите.

Счетоводна къща М-АКАУНТИНГ-2014-ЕООД Сливен предлага на своите клиенти услуга по публикуване на годишните финансови отчети на дружеството в Търговският регистър.

            Съгласно Закона за счетоводството, юридическите лица са задължени да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

  • ЕТ които са задължени да бъдат одитирани до 31 май на следващата година;
  • Дружествата (ЕООД, ООД) до 30 юни на следващата година;
  • Акционерните дружества до 31 юли на следващата година;

[message_box title=“ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ: “ color=“red“]Санкциите за непубликуване на отчетите са от 500 до 2000 лева за длъжностни лица и от 500 до 3000 лева за юридически лица.[/message_box]

 Годишен финансов отчет Сливен

Вашият коментар