Счетоводни справки

Счетоводни справки

Счетоводна къща М-Акаунтинг- 2014 ЕООД изготвя за своите клиенти в зависимост от нуждите им и съобразно българското законодателство различни счетоводни справки и отчети, като:

 • Счетоводен баланс
  • Счетоводният баланс е техническо средство за реализиране на способа на балансовото обобщаване. Термин е от финансовото счетоводство и управленското счетоводство.
 • Отчет за приходите и разходите
  • представя приходите и разходите на предприятието, като информацията за тях се систематизира в раздели и статии. Разделите се обозначават с главни букви, а статиите с арабски цифри.Отчетът за приходите и разходите се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Счетоводна политика
  • съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети, съгласно изискванията на НСС 1 – Представяне на финансовите отчети.
 • Данъчен амортизационен план
 • Главна книга
 • Оборотна ведомост
 • Хронологична ведомост
 • Ведомост за заплати
 • Рекапитулации за осигуровки и данъци

Вашият коментар