Счетоводно обслужване Сливен

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН

Счетоводна къща M-Акаунтинг предлага следните счетоводни услуги:

 • организиране и поддържане на счетоводната политика на дружеството;
 • разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството;
 • организиране и поддържане на счетоводната отчетност на дружеството в съответствие с
  Счетоводно обслужване Сливен
  Счетоводно обслужване Сливен

  разпоредбите и принципите на българското законодателство;

 • контрол върху счетоводните записвания и равенството между синтетичните и аналитичните счетоводни регистри на дружеството;
 • изготвяне на годишен финансов отчет, в съответствие с Международните  стандарти за финасови отчети или Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия в РБългария;
 • изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари. Подаване на уведомления по реда на чл.62 от Кодекса на труда;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен инсти-тут/Декларации обр.1и обр.6/;
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба данъчни декларации по реда на ЗКПО;
 • изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба  справки и данъчни декларации по реда на ЗДДС;
 • изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба  декларации по реда на ЗСВОТС;
 • изготвяне и подаване в установените законови срокове справки за изплатени суми на физически лица, различни от трудови доходи по реда на ЗДДФЛ;
 • изготвяне на междинни и годишни консолидирани финасови отчети на дружеството, като предприятие-майка, в определени срокове;
 • съдействие и участие при изготвяне на калкулации и себестойности на съществуващите  производства на дружеството;
 • представляване пред органите на приходната администрация и др. компетентни органи на НАП, при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, на дружеството;
 • организиране и участие при извършването на годишни инвентаризации на активи и пасиви на дружеството. Вътрешнофирмен одит;
 • своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства;

 

Вие можете да изберете пакет от предлаганите счетоводни услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате.

Работата с M-Акаунтинг  ще Ви гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на нормативната уредба и прилагане на успешен счетоводен и фискален мениджмънт.

Без значение дали вашата организация е ЕТ, ЕООД, ООД или АД при нас ще получите нужните консултации и счетоводни услуги съобразени със специфичната дейност на фирмата Ви.

Нашите специалисти изготвят и цялата документация свързана с периодичното счетоводно отчитане и всички икономически процеси протичащи във Вашата фирма.

Благодарение на нашият професионализъм M-Акаунтинг  е признат като лоялен партньор от  всички фирми наши клиенти.

Вашият коментар